ผลงานบุคลากร

การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบ Pre NT การวิเคราะห์คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพของนร.ชั้นป การศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ งานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพแผนสถานศึกษา รายละเอียด 11 จุดเน้น สพฐ.