ขุมความรู้

การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบ Pre NT งานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพแผนสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เป้าหมายคณิตศาสตร์ เป้าหมายวิทย์ศาสตร์ รายละเอียด 11 จุดเน้น สพฐ.